Posted in Uncategorized

Astrologi och Andlighet

Gud Fader, Målad av Yang Chen

Astrologin har sitt ursprung från en tid, före den moderna vetenskapen, då olika kulturer sökte svar på ödesfrågor genom att skåda mot stjärnorna! De vandrande stjärnorna ( planeterna) fick namn efter gudar och vävdes in i mytologin och astrologen blev en länk mellan gudar och människor!

Den antika vetenskapen och astrologin från skilda världsdelar som Egypten, Babylonien, Maya, Indien, Kina m.m. var sammanvävd med deras andliga tradition, där det inte fanns någon konflikt mellan vetenskap och astrologi – tvärtom var de intimt förbundna!

I Europa var denna syntes kvar på 15-1600 talet där vetenskapsmännen och astronomerna Tycho Brahe och Johannes Kepler även var astrologer! Först på 1700-talat särades på astronomi och astrologi, där astronomi fick högre vetenskaplig status!

Inom kristendomen kallades de tre vise männen för ”astrologer” i vissa bibelöversättningar och Bethlehems stjärnan anses av många vara en astrologisk företeelse – kanske konjunktionen mars – jupiter – saturnus år 6 före kr. ?

De romerska kristna kejsarna bannlyste astrologin på 4- 500 talet och senare även påve Sixtus 5 i 1586, vilket finns kvar i dagens fördömande av astrologi av både kyrkan och vetenskapen!

I dagens nyandlighet och inom den andliga vetenskapen finns nu åter ett intresse för astrologin och dess plats i en ny andlig – vetenskaplig syntes! Inspirerad av Martinus kosmiska världsbild, är det inte svårt att se sambanden, då denna beskriver ett levande universum av levande väsen inuti levande väsen i all oändlighet från mikrokosos till makrokosmos! Att det då finns en synkronicitet mellan människans liv på jorden och himlakropparnas rörelser på himlen kan då förklaras som ett organisk samband där vi som celler i jordklotets organism, även är en molekyl i solsystemets organism och kanske en atom i vintergatans organism. Kanske är hela vårt kända universum bara en del av en supergalax, där vi människor bliver en qvark eller en ”string” i en ofantlig stor levande makro organism?

I detta perspektiv är vi 100 % beroende av våra makroväsen som ju utgör förutsättningen för vårt liv, precis som en cell i vår kropp – som kanske är astrolog i sin värld – skådar mot stjärnorna och tyder planetrörelser, som i själva verket är våra organfunktioner, som t.ex. våra hjärtslag eller andningsrytm!

När vi då tolkar horoskop, är det egentligen vår plats och funktion i denna levande makro organism vi tolkar och det ultimata syftet blir då att hitta vår mening i detta levande kosmos! Det är här andligheten kommer in, för i det kosmiska perspektivet är alla levande väsen på väg på samma andliga resa, fast på olika platser i en evig andlig utveckling! Människan befinner sig här mitt emellan djur och människa – på väg att bli ”riktig” människa – human! Vi utvecklas genom lidandeerfarenheter genom många liv, styrd av karmalagen – orsak och verkan – som en kärleksfull undervisning i livets egen skola där vi långsamt växer i humanitet eller nästakärlek!

Och här kommer astrologins största begränsning in i bilden! När man ställer ett horoskop, utgår man endast från en tid och en plats, vilket innebär att alla som föds just då och där, har samma horoskop! Det kan på samma förlossningsklinik födas en ny ” Gandhi” och en ny ”Hitler” samtidigt, vilket ger dom samma horoskop! Hur kan en astrolog då veta, vem som är vem? Ja, inte från horoskopet, utan från sin intuition! Horoskopet ger oss enbart en symbolik av olika teman, men det är upp till astrologens människokunskap och intuitiva inspiration, att kunna placera tolkningen på rätt utvecklingssteg, som passar till den aktuella klienten!

Som exempel har Gandhi och Muhamed Ali båda hårda aspekter mellan Mars och Pluto i sina horoskop, där symboliken över temat ”våld” får olika förtecken i deras liv! Ali blir boxare och Gandhi en folkledare med ”aktiv icke-våld” överst på sin agenda!

På samma sätt kan tvillingar som föds snabbt efter varandra, ha samma horoskop, men kan utveckla sig till två helt skilda individer ändå! Skulle dessa komma till samma astrolog, behöver de alltså två olika tolkningar av samma horoskop, vilket astrologen i bästa fall kan lyckas med, om hen lyckas att fånga den själsliga dimensionen och intuitivt placera var tolkning på den andliga nivå, som mottagaren kan ta emot! Detta kan en datorgenererad tolkning inte!

Tvillingar kan dock trots detta ha en synkronicitet i sina liv som ”stjärnsyskon”, där viktiga livshändelser som giftemål, skilsmässa, att få barn o.s.v. sker samtidigt, vilket ju stämmer med astrologins mekanism genom transiter, progressioner och direktioner, som blir synkroniserade för dessa!

Att bli en bra astrolog är då beroende av en balans mellan teknisk kunskap och intuitiv förmåga, där man måste jobba i ödmjukhet och öppenhet för att kunna kanalisera rätt inspiration till varje klient! Då man ofta jobbar på distans, och inte träffar klienten rent fysisk, är detta en själslig process – i ett andligt samarbete med våra skyddsandar och klientens skyddsandar, som ett teamwork med det syfte att kunna vägleda klienten rätt på sin vidare väg i livets skola!

Astrologi är ingen spådom, utan en kunskap som kan ge prognoser – visa vilka teman som är aktuella, som en karta över livet; men det är ju upp till var och en att välja sin egen väg på kartan, utifrån våra erfarenheter och önskningar! Här har var och en sin fria vilja!

Rättvisans Gudinna, Målad av Yang Chen

Det är intressant att se hur astrologin utvecklas med tiden från mera svart/vita fatalistiska tolkningar, som fortfarande finns kvar i gamla kulturer som Indien och Kina med ”goda” och ”dåliga” tecken, planeter och aspekter där astrologer anvisar ”tur-” och ”otursdagar” för olika ändamål, till nutidens mer djup-psykologiska tolkningar, där även utmaningar och svårigheter ses som naturliga steg för ett bättre liv!

Denna utveckling illustreras av den synkronicitet som visas i nya himlakroppars upptäckt, där dessas astrologiska betydelse färgas av tidsandan och får den symbolik, som samtidens människor då har blivit mogna till att förstå! Till exempel upptäcktes Uranus under 1700-talets revolutionära epok, och symboliserar frihetskamp och uppror, medan Neptunus från 1840-talet överensstämmer med den romantiska och spiritistiska perioden med sin symbolik av poesi, musk och andlighet o.s.v.

Pluto upptäcktes 1930 i atomålderns början och under utvecklingen av den existentiella psykoterapin, som stämmer överens med den djuplodade symboliken i utforskningen av vårt omedvetna och våra ockulta, karmiska hemligheter!

Chiron, den visa kentauren som förutan helare även var astrolog, blev upptäckt 1977, just när den alternativa hälsorörelsen blommade och efterföljdes av Pholus och Nessus på 1990-talet som tillsammans symboliserar både vår egen healing-process, som vår roll att hela andra!

Det är då fascinerande att astronomerna fortfarande hittar nya himlakroppar, och att det de senaste 20 åren har hittats många nya dvärgplaneter ute kring Plutos bana! Namnen på dessa har tagits från mera exotiska gudar från Polynesium, Grönland, Indien, Indiankulturer, Sydafrika m.m. som alla har det gemensamt att de symboliserar vårt förhållande till naturen och manar om respekt för moder jord och människans ansvar för den kosmiska balansen! Detta ligger exakt i tiden för en vaknande miljömedvetenhet inför den globala klimatkrisen – vi måste nu rädda moder jord, för att rädda oss själva!

Att ta med dvärgplaneter och andra himlakroppar i horoskopet, kan alltså vara ett naturligt steg mot en större global medvetenhet och därmed ett andligt uppvaknande!

Den amerikanska astrologen och vetenskapsmannen Nick Anthony Fiorenza gjorde ett stort arbete inom astrologisk forskning, där hans förklaring om sambanden mellan tropisk och siderisk astrologi kan ge nytt ljus om det andliga perspektivet på horoskopet! Han menade att det tropiska ( vanliga) horoskopet är lämpligt från vårt jordiska perspektiv men det sideriska, som utgår från fixstjärnorna, där vårt tecken då flyttas ca 30 gr pga precessionen, och en vanlig vädur då istället blir fisk, är mera lämplig för att beskriva vårt liv från det själsliga perspektivet! Det är dock inte så mycket tecknen som här tolkas, utan mera fixstjärnorna och deras konstellationer med tillhörande symbolik!

För att kunna få utbyte av en sådan själstolkning av det sideriska horoskopet, måste man alltså ta med fixstjärnor, vilket gör det komplicerad, eftersom det finns ett otal av dessa! Jag har försökt att få ett överblick av denna metod, genom att projicera det personliga sideriska horoskopet på en stjärnkarta ( lånad från Fiorenzas bok: An introduction to astronomical astrology ) och visar här ett exempel med kartan för vår danska visman Martinus!

Enligt symboliken hämtat från boken, ser man då följande tolkning för Martinus:

Stor världsledare, Vis själ, Pionjär, Andlig ledare, Själslig stabilitet, Styrka, Ansvar, Mänsklig utveckling, Beskyddare av liv, Selfmastery, Öppna dörrar, Polförvandling, Transmutation, Kosmiskt medvetande, Hemlig kunskap, Global visdom, Forskning, Andlig vetenskap, Extraterrestial mystiker, Ny början, Entreprenörskap, Uthållighet, Hårt arbete, Lederskap, Vis lärare, Helig man, Den stora födelse, Omsorg för livet, Hålla rätt kurs, Ansvar för jordens evolution, Karma, Skapa en trygg bas!

Vi som har följd Martinus liv och verk kan nog känna igen detta som ett koncentrat av hans mission, och vi ser att denna form för astrologi kan ge högre perspektiv på vår andliga väg och mission, inte bara i detta liv, men i ett mycket större tidsperspektiv genom flera inkarnationer, för den som är mogen att höra!

Sammanfattat ger det andliga utvecklingsperspektivet otroligt mycket till det astrologiska arbetet, även i tolkningen av ”vanliga” tropiska horoskop! De yttre långsamma planeterna, inklusive kentaurer och de nya dvärgplaneterna ger karmiska aspekter till våra personliga punkter och planeter, som då visar våra genomgående karmiska teman i denna inkarnation! Livet är en spegel, och vår yttre värld med alla personer vi möter dagligen är en projektion av vårt karmiska arv! Alla jobbiga personer är ett eko från våra egna tidigare roller, och dom angenäma personerna representerar vår framtid – våra ideal!

Astrologin kan då hjälpa oss att förstå meningen med vårt liv och alla dess utmaningar, samt ge oss hopp och vägledning mot försoning med det förflutna och visa väg till nya möjligheter och helande i framtiden!

Ole Saxe